Post WordPress via email

You can post blog without open and log in WordPress site by just  send mail  see below link.

Ref: https://en.support.wordpress.com/post-by-email/

Shortcodes

Special shortcodes can be embedded in your email to configure various aspects of the published post: Continue reading “Post WordPress via email”

Advertisements

eLearning for Beginners

eLearning for Beginners

เป็นการแปลและสรุปจากบางส่วนของ eBook ในรูป ด้านซ้าย ซึ่งหากสนใจหา Download ได้จาก Articulate นะครับในยุคข่าวสารข้อมูลนี้  ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้ข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพราะการทำงานต้องอาศัยข่าวสาร และความรู้ ขณะที่ค่าแรงงานสูงขึ้น ทำให้การเรียนรู้ แบบ Face to Face ราคาแพง เราจะเห็นว่าการเรียนในยุคนี้จึงหันมาใช้ eLearning เป็นหลักองค์กรต่างๆก็ให้ความสำคัญกับ eLearning กันมากเพราะไม่มีหนทางใดที่จะให้พนักงาน หกร้อย หรือหกพันคนทั่วโลกรับรู้เรื่อง Product ตัวใหม่ หรือเรื่องกฏระเบียบใหม่ หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ รวดเร็วเท่า eLearning อีกแล้ว และที่สำคัญคือถูกที่สุดด้วย
Continue reading “eLearning for Beginners”