BPMS VS ERP

BPMS คือ Business Process Management System หรือโปรแกรมให้เราออกแบบระบบอำนวยความสะดวกในการทำงานและควบคุมงาน (Business Solution)

ERP คือ Enterprise Resource Planning หรือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกและควบคุมการทำงานที่ครอบคลุมแทบทุกระบบการทำงานตั้งแต่ งานผลิต งานขาย งานบัญชี งานบุคคลฯลฯ

ERP ถูกออกแบบโดยอาศัยศาสตร์ของการบริหาร ที่เป็นระเบียบและเป็นระบบ ช่วยให้ใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ

BPMS ช่วยให้เราทำงานตามที่เราทำอยู่แล้วให้เป็นอัตโนมัติ และติดตามการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น

มีหลายคนสงสัยว่า BPMS ทำงานได้เหมือน ERP และยังอ่อนตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้งานง่ายกว่า สร้างระบบเองก็ได้ ทำไมยังต้องใช้ ERP อีก

การนำ BPMS มาพัฒนาระบบการทำงานทั้งบริษัทเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไป และบริษัททั่วไปก็มีองค์ความรู้เรื่องการจัดการและการประสานงานของแต่ละแผนกน้อยเกินไป กว่าระบบจะสมบูรณ์เท่า ERP ก็จะเสียเวลามากจนไม่ได้ทำธุรกิจ

แต่ ERP ก็ไม่ยืดหยุ่น และยุ่งยากในการใช้งาน ไม่คลอบคลุมการทำงานปลีกย่อย

หลายๆบริษัทจึงใช้ทั้งสองระบบ คือ ERP และ BPMS โดยใช้ BPMS ในการอำนวยการทำงาน และ ERP เป็นฐานข้อมูลให้ BPMS ทำให้ได้ทั้งความคลองตัวของ BPMS และฐานข้อมูลเดียวของ ERP และไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบขนาดใหญ่ แต่พัฒนาเพียงระบบงานที่ ERP ไม่คลอบคลุมเท่านั้น

BPMS at its core, focuses on optimizing the efficiency of existing business processes; monitoring process effectiveness, process modelling and simulations. It can thus, be described as a process-intelligent layer that may or may not be integrated with an organization’s ERP.

Most ERPs come with inbuilt process functionalities, which you may decide to adopt, customize or configure to suit your operations.

The goal of implementing business process management or enterprise resource planning into your business is to enhance productivity and increase profits. It is vital that you choose the right path and software for your business, depending on your specific business goals and functional needs. If you do not choose correctly, you could end up wasting time and money. The integration of these softwares can be complex and time-consuming, however, done correctly will have many positive benefits.

 

 

 

 

Advertisements

Assembly Line for Office

ลองดูพนักงานในสายการผลิด ที่มีชิ้นงานวิ่งมาตามสายพาน แล้วพนักงานในสายการผลิตต้องทำงานกับชิ้นงาน ก่อนที่มันจะวิ่งเลยไป พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน ให้ได้เร็วพอๆกับความเร็วของสายพาน เพื่อไม่ให้งานมีปัญหา พนักงานจะทำงานด้วยอัตราความเร็วคงที่ ไม่ต้องอาศัยระบบควบคุมและติดตาม เพราะปัญหาแสดงตัวได้เด่นชัด และไม่มีใครอยากมีปัญหา

หากเราเอาสายพานออกไป แล้วนำชิ้นงานมาใส่ในลังให้พนักงาน พนักงานจะไม่ต้องเร่งงานตามความเร็วสายพาน จำนวนชิ้นงานจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าระบบสายพาน ขึ้นกับพอใจในการทำงานของพนักงาน จึงต้องอาศัยระบบควบคุม เช็คชีส มีการนับยอดการทำงาน หรือแม้แต่อาจจะต้องให้แรงจูงใจตามชิ้นงาน

การทำงานของพนักงานในสำนักงาน  ก็เหมือนกับการเอาสายพานการผลิตออกไป ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล้าช้าไม่ชัดเจน งานอาจจะกองสะสมกัน ไม่มีใครทำ งานบางงานอาจจะถูกละเลย และไม่มีใครสังเกต ได้ชัดเท่าสายพานการผลิต

Workflow และฺ Business Process Management ก็เหมือนกับการนำสายพานการผลิตเข้ามาใช้กับพนักงาน Office ทำให้งานทุกอย่างถูกกระตุ้นด้วย Workflow มีการบันทึกเวลาทำงาน ทำให้พนักงานต้องการให้งานที่มาถึงเสร็จและออกไปโดยเร็ว

Business Process Management จึงทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น